Rozmowy o profilaktyce

9 kwietnia 2018

W dniu 4 kwietnia w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach odbyło się spotkanie adresowane do organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządów gminnych z subregionu sądeckiego.

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 osób, a spotkanie poświęcone było  tematyce związanej z potrzebą realizowania w gminie skutecznych i uzasadnionych działań w obszarze profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Konferencja miała na celu  zachęcenie  licznie zlokalizowane oraz zarejestrowane w subregionie sądeckim organizacje pozarządowe do poszerzenia swoich obszarów specjalizacji oraz do większej koncentracji na zadaniach związanych z profilaktyką uzależnień, do czego przekonywali przedstawiciele  takich  organizacji jak: fundacja PRAESTERNO, Homo Homini im. Karola de Foucauld oraz Stowarzyszenie Monar i PARASOL, którzy w trakcie spotkania dzielili  się swoimi doświadczeniami z realizacji programów o udowodnionej skuteczności, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Słuchacze zapoznali  się także z ogłaszanymi konkursami ofert w obszarze uzależnień przez Województwo Małopolskie oraz  możliwościami ubiegania się o środki pieniężne w obszarze zdrowia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas II części spotkania adresowanej do przedstawicieli gmin, dyrekcja Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. Krzysztof Brzózka wraz z Katarzyną Łukowską przedstawili zmiany w polityce alkoholowej, w tym nowe kompetencje gmin w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz modyfikacje w procedurze zobowiązania do lecznictwa odwykowego.  Prelekcję na temat finansowania zadań z obszaru rozwiązywania problemów uzależnień wygłosił  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pan Janusz Kot, który między innymi zwróci uwagę na nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do zdobycia czy poszerzenia wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Na koniec spotkania zostały wręczone certyfikaty uczestnictwa.  Na spotkaniu Miasto Gorlice reprezentował Piotr Gajda – Inspektor w Wydziale , Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM Gorlice, a ramienia organizacji pozarządowych uczestniczyli. Pan Jan Taboł i Pani Grażyna Wawrzonek ze Stowarzyszenia Gorlicki  Klub Abstynenta EGIDA.

 źródło. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

link do strony:

https://www.profilaktykawmalopolsce.pl/aktualnosci/1018-konferencja-w-gorlicach-na-temat-realizacji-skutecznych-i-uzasadnionych-dzialan-w-gminie-w-obszarze-profilaktyki-uzaleznien

Autor: źródło. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.