Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości

12 marca 2018

Od  9 marca weszła  w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czy gminy skorzystają z nowych możliwości w zakresie wpływu na ustalanie dostępności sprzedaży alkoholu?

6 lutego została opublikowana ustawa zmieniająca zapisy art. 12, 14, 18 i 181 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia – tzn. 9 marca 2018.

„Dotychczasowe uchwały rad gmin wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał wydanych na podstawie nowego brzmienia art. 12 ust. 1 i 3 tej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. Zezwolenia, wydane na mocy art. 18 ust. 1 oraz 181 ust. 4, wydane przed dniem wejścia w życie zmian, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane” – poinformowała w komunikacie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do postępowań w przedmiocie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się dotychczasowe przepisy.

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dają gminom nowe możliwości w zakresie wpływu na ustalanie na terenie gminy dostępności sprzedaży alkoholu.

W nocy bez alkoholu?

Rady gmin będą mogły wprowadzać ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00 (art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).


Profilaktyka od najmłodszych lat

Wielu urzędników zdaje sobie sprawę, że na ograniczenie sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie gmin wpływ ma przede wszystkim profilaktyka. Coraz więcej gmin korzysta z rekomendowanych programów profilaktycznych.
Chociaż – jak wskazywała PARPA – nadal liczba tych gmin jest niewystarczająca, a wiele jednostek pieniądze z tzw. „korkowego” przeznacza np. na zajęcia sportowe, które jako takie same w sobie profilaktyką nie są. Czytaj: Trzeba zapobiegać.
Mniej punktów sprzedaży

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy będzie mogła określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, tj.: do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Ponadto gmina będzie mogła określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży. Nowe przepisy dają też gminom uprawnienia do ustalania maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych również dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw, dzielnic lub osiedli).

W Polsce na jeden sklep z alkoholem przypadają 273 osoby. „Aby mówić o skutecznym ograniczeniu dostępności na jeden punkt sprzedaży alkoholu powinno przypadać tysiąc, a nawet 1,5 osób” – czytamy na specjalnej stronie dla samorządów www.ograniczdostepnosc.pl

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że po zamknięciu jednego punktu sprzedaży alkoholu na 1 tys. mieszkańców o 4 proc. obniża się prawdopodobieństwo skrajnej przemocy wobec dzieci. Czytaj:
Policzmy punkty. Czy samorządy powinny utrudniać sprzedaż alkoholu?


Dokładne zmiany w ustawie omówione są na stronie internetowej PARPA pod adresem: http://parpa.pl/images/zmiany3.docx


amk/

Portal samorządowy PAP