Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorlice

20 marca 2019

Uwaga przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą alkoholu!

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jedną z zasad sprzedaży napojów alkoholowych jest zakaz reklamy i promocji tych napojów na obszarze naszego kraju. W wyniku przeprowadzonych analiz, niektóre sklepy na terenie Miasta Gorlice nie stosują się do tych przepisów.  W świetle obowiązujących przepisów za nielegalną należy również uznać sytuację, gdy znaki towarowe napojów alkoholowych (oprócz piwa) są widoczne z zewnątrz sklepu, np. przez witrynę sklepową.

„Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku II GSK 982/17 z 13 lipca 2017 r. (sygn.II GSK 982/17) stwierdził, iż eksponowanie w oszklonej witrynie sklepowej – jako oknie wystawowym – znaków towarowych napojów alkoholowych, stanowi reklamę tych napojów w rozumieniu art. 2[1] ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ponadto uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”

Ujawnienie przypadków prowadzenia nielegalnej reklamy alkoholu jest podstawą do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie cofnięcia wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o podjęcie we własnym zakresie działań dostosowujących sposób eksponowania napojów alkoholowych do obowiązujących przepisów prawa.

Widoczne z zewnątrz punktu sprzedaży napojów alkoholowych butelki z etykietami, na których znajdują się znaki towarowe napojów alkoholowych lub symbole graficzne z nimi związane, a także nazwy i symbole graficzne przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniące się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, wypełniają znamiona reklamy napojów alkoholowych.

Ustawodawca w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ) z 26 października 1982 r., zawarł definicje  promocji i reklamy napojów alkoholowych. Zgodnie z nimi:

  • przez promocję napojów alkoholowych należy rozumieć między innymi: „(…)inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.”;
  • przez reklamę napojów alkoholowych należy rozumieć „publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych (…) służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.”

Zgodnie z art. 13 ustawy, dopuszczalna jest, po spełnieniu szeregu dodatkowych warunków, reklama i promocja piwa.

Taka interpretacja przepisów znajduje także potwierdzenie w komentarzach do wspomnianej ustawy. Identyczne stanowisko prezentuje również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Ponadto, organ II instancji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie także uznało, że ekspozycja napojów alkoholowych poprzez umieszczenie ich bezpośrednio za szybą sklepu nie różni się w istocie od wystawienia ich na zewnątrz placówki i jest formą niedozwolonej reklamy alkoholu.