Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Miasta Gorlice.

18 lutego 2019

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz  Narkomanii w roku 2018  na przełomie października i listopada 2018 przeprowadzona została Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych dla Miasta Gorlice.

Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników badań socjalnych przeprowadzonych na terenie Miasta Gorlice. Poniższa diagnoza opisuje zarówno rodzaj, jak i skalę występowania określonych problemów społecznych. Jej analiza może pozwolić na określenie kierunków działań związanych z rozwiązywaniem problemów społecznych oraz tych, związanych z wykluczeniem społecznym na terenie Miasta. Jako najistotniejsze kwestie, które powinny zostać poddane szczegółowym badaniom i analizom uznane zostały między innymi:

  • Spożycie substancji psychoaktywnych
  • Poglądy dotyczące spożycia alkoholu
  • Skala problemów alkoholowych
  • Problemy związane z narkotykami
  • Skala bezrobocia
  • Przemoc fizyczna oraz psychiczna
  • Przemoc w rodzinie
  • Zagrożenia związane z użytkowaniem Internetu
  • Hazard

Diagnoza została opracowana przy pomocy kwestionariuszy ankietowych rozdawanych oraz komputerowych, metoda ta uznana została za najskuteczniejsze w tym przypadku narzędzie badawcze, ponieważ pozwoliła na zbadanie w krótkim czasie dużej próby badawczej, przy czym starano się, aby była to grupa jak najbardziej reprezentatywna. Znaleźli się wśród niej reprezentanci takich grup społecznych, jak między innymi: dorośli – kobiety i mężczyźni, zamieszkujący miasto, uczniowie oraz sprzedawcy napojów alkoholowych. Przygotowany kwestionariusz miał formę zarówno papierową, jak i elektroniczną i składał się z 52 pytań, zdecydowana część z nich to pytania zamknięte.

Dane, które zostały uzyskane poprzez przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliły na diagnozę problemów społecznych, które występują na terenie Miasta z perspektywy jej mieszkańców.

zobacz wyniki