Rynek napojów alkoholowych na terenie Miasta Gorlice za okres od 1.01.2019 09.10.2019 2019 r.

11 października 2019

Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych UM Gorlice

Wg. Stanu na dzień 09.10.2019 r.  na terenie Miasta Gorlice funkcjonowało:

71 punkty sprzedaży  z aktualnymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu.

36 punktów sprzedaży  z aktualnymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii.

Zgodnie z ewidencją na dzień 09.10.2019 aktualny limit zezwoleń wyglądał następująco:

69 zezwoleń na sprzedaż „piwa” przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

55 zezwoleń na sprzedaż „wina” przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

62  zezwolenia na sprzedaż „wódki” przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

36  zezwolenia na sprzedaż „piwa” przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

21 zezwoleń na sprzedaż „wina” przeznaczonych do spożycia w miejscu  sprzedaży

14  zezwoleń na sprzedaż „wódki” przeznaczonych do spożycia w miejscu  sprzedaży

 (Limity wg. Uchwały RM Nr 591/LI/2018 z dn. 21 czerwca 2019 BIP UM Gorlice)

https://bip.malopolska.pl/umgorlice,a,1467442,uchwala-nr-591li2018-rady-miasta-gorlice-z-dnia-21-czerwca-2018-r-w-sprawie-ustalenia-maksymalnej-li.html

W okresie od 02.01.2019 do 09.10.2019 przyjęto i rozpatrzono pozytywnie 24 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży w tym 19 wniosków od przedsiębiorców którym upłynął termin ważności zezwoleń i   5 wniosków dot. nowych punktów sprzedaży.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach wydała 62 postanowienia w zakresie zgodności punktów sprzedaży napojów alkoholowych z limitem oraz zasadami lokalizacji zgodnie z  Uchwałą  Nr 591/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dn. 21 czerwca 2018   w sprawie  ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych  oraz zasad usytuowania  na terenie Miasta Gorlice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z art.18 ust 3a Ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 3 przypadkach przed wydaniem opinii  przeprowadzona został wizja w terenie punktu sprzedaży.

Wydano 18 decyzji stwierdzających wygaszenie zezwolenia w stosunku do przedsiębiorców, którzy złożyli zawiadomienie  o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydano na wniosek przedsiębiorcy  2 zaświadczenia o dokonaniu opłaty,

Wydano 2 decyzje zmieniające zezwolenia,

Wydano 9 zezwoleń jednorazowych dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe na otwartym powietrzu.

Wydano 3 decyzje wygaszające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  z  powodu nie dokonania opłaty w ustawowych terminach.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach wydała 62 postanowienia w zakresie zgodności punktów sprzedaży napojów alkoholowych z limitem oraz zasadami lokalizacji zgodnie z  Uchwałą  Nr 591/LI/2018 Rady Miasta Gorlice z dn. 21 czerwca 2018   w sprawie  ustalenia maksymalnej  liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych  oraz zasad usytuowania  na terenie Miasta Gorlice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z art.18 ust 3a Ustawy  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 3 przypadkach przed wydaniem opinii  przeprowadzona został wizja w terenie punktu sprzedaży.