Program profilaktyki uzależnień behawioralnych Gra profilaktyczna „ CUDER”.

13 września 2019

 Od 11 września   2019 r.  w  5 gorlickich szkołach miejskich rozpoczęła się realizacja  Projektu  profilaktycznego pn.  Gra profilaktyczna  „CUDER”  –   program profilaktyki uzależnień behawioralnych.  

Realizatorem programu jest Fundacja Wspomagająca Wychowanie „ Archezja” , która pozyskała środki z Województwa Małopolskiego na realizacje zadania publicznego pn.: „ Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2019’.  Projekt  ten skierowany  jest do realizacji  w wybranych szkołach województwa małopolskiego w tym objęte zostało  5 gorlickich szkół miejskich.

Projekt zakłada przeprowadzenie w szkołach dużego mityngu z uczniami klas V i VI  klasy podstawowej   podczas którego zaprezentowana  zostanie  gra planszowa jako alternatywa  na spędzanie wolnego czasu poza światem wirtualnym oraz pokazanie sposobów na racjonalne i bezpieczne  korzystanie z komputera i internetu. W ramach projektu odbędą  się spotkania z wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami uczniów w trakcie których zwrócona będzie  uwaga na zagrożenia związane z komputerem i internetem oraz przekazane zostaną niezbędne informacje : jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze o podnoszącym się ryzyku uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

 Projekt ten uzyskał pozytywną ocenę  podczas kontroli przeprowadzonej  przez  Najwyższą Izbę Kontroli i  jest obecnie  w trakcie oceny pod kątem wprowadzenia do bazy programów rekomendowanych do prowadzenia zajęć w szkołach.( Raport Najwyższej Izby Kontroli z dnia 2.11.2016 roku Gra CUDER jest  jednym z najbardziej ciekawych projektów realizowanych przy udziale środków FRPH był projekt Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki)

 Zakończenie  projektu planowane jest do 15 listopada 2019 r.  

Miasto Gorlice dofinansowuje ze środków na profilaktykę 1/3 kosztów Programu a pozostałe koszty pokrywa Województwo Małopolskie oraz  Fundacja Wspomagająca Wychowanie „ Archezja”.

 Więcej informacji na temat Gry Profilaktycznej  „ CUDER” na stronie www.cuder.pl