KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UMG W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOT. SPRZEDAŻY ALKOHOLU

24 kwietnia 2018

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach   informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Gorlice  w sprawie sprzedaży alkoholu,

bezpośrednio do Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu , ul. Rynek 2 Biuro Obsługi Klienta, parter , segment A – drogą papierową lub elektroniczną: um@um.gorlice.pl 

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 310).  Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wchodzi w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miasta Gorlice, w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta oraz zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Miasta  będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta Gorlice jest planowane na przełomie  maj/czerwiec 2018 r.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w siedzibie Wydziału Oświaty, Kultury i  Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice  lub wysłać pocztą na adres j. w. oraz w formie elektronicznej na adres um@um.gorlice.pl. Lub mkrpa@um.gorlice.pl