Centrum Terapii Uzależenień w Gorlicach

20 marca 2020

Sprawozdanie z działalności Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach w roku 2019

 1. Charakterystyka jednostki

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, ul. Szpitalna 10 A, 38-300 Gorlice

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej utworzonym przez Radę Powiatu Gorlickiego.

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000029794.

 1. Cel działania jednostki

 Celem działania Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów,
 • udzielanie także świadczeń zdrowotnych na rzecz innych osób, w zakresie wynikającym z umów zawartych z podmiotami zlecającymi takie świadczenia w tym z Miastem Gorlice
 • wykonywanie zadań profilaktycznych i rehabilitacyjnych,
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji zdrowia.

 Centrum Terapii Uzależnień udziela świadczeń terapeutycznych i leczniczych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Specjalizuje się w leczeniu uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, a także w leczeniu uzależnień behawioralnych np. od hazardu, Internetu, zakupów czy seksu. Jednostka prowadzi również psychoterapię dla osób współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA.  Program leczenia skonstruowany jest przez  doświadczonych specjalistów i praktyków.

Za realizację programu leczenia w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach odpowiada zespół wykwalifikowanych specjalistów mających długoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Wszelkie świadczenia dla osób uzależnionych
i współuzależnionych udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia nie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia: Punkt Pomocy Rodzinie, Poradnia dla Dzieci i Młodzieży oraz Telefon Zaufania funkcjonują dzięki dofinansowaniu z ternu Miasta Gorlice, gmin sąsiednich  powiatu gorlickiego oraz  Gminy Grybów. Ponadto prowadzona jest terapia w zakresie ponadpodstawowym nie finansowym z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu dostęp do tego typu świadczeń mają osoby nie objete ubezpieczeniem na terenie naszego kraju.

Zadania Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach realizowane są w następujących komórkach organizacyjnych:

 • Poradnia Leczenia Uzależnień:
 • psychoterapia uzależnień,
 • programy psychoterapii dla osób współuzależnionych,
 • psychoterapia dla osób z syndromem DDA.
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • programy psychoterapii dla osób współuzależnionych,
 • psychoterapia dla osób z syndromem DDA.
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu:
 • psychoterapia grupowa i indywidualna dla osób uzależnionych,
 • poradnictwo dla rodzin.

Świadczenia dodatkowe:

 • pomoc psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy domowej oraz osób z problemami rodzinnymi w ramach Punktu Pomocy Rodzinie,
 • Poradnia dla Dzieci i Młodzieży,
 • telefoniczna informacja, poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej – Telefon Zaufania.
 • Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych.
 1. Personel

 Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach zatrudnia wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną
i medyczną oraz pracowników administracyjnych. W 2019 r. zatrudniano 11 pracowników etatowych, w tym:

 pięciu certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień,

 • specjalistę psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji,
 • dwóch certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień,
 • dwóch referentów,
 • Główną Księgową

 oraz współpracowano z 14 osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilno-prawnych,
w tym:

 • trzema lekarzami psychiatrami,
 • dwoma psychologami,
 • certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień,
 • dwoma specjalistami psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji,
 • certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień,
 • prawnikiem,
 • kadrową

 W trosce o jakość świadczonych usług pracownicy Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach systematycznie uczestniczą w superwizjach klinicznych, a także podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach:

 • jeden terapeuta podnosił kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii – Gestalt dla profesjonalistów – superwizja,
 • jeden terapeuta uczestniczył w konferencji „Rola psychologicznej diagnozy klinicznej
  w procesie leczenia osób z zaburzeniami zużywania alkoholu” organizowanej przez Studio Profilaktyki Społecznej w Krakowie.

W 2019 r. w Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach zarejestrowano łącznie 536 osób uzależnionych i współuzależnionych, którym udzielono łącznie 11 522 porad indywidualnych
i grupowych.

Z  terenu Miasta Gorlic zarejestrowano 113 osób uzależnionych i 37 osób współuzależnionych, którym łącznie udzielono 3109 świadczeń terapeutycznych.

 Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych – w Poradni Leczenia Uzależnień zarejestrowano 397 pacjentów, a w Oddziale Dziennym przyjęto 60 pacjentów. Osoby uzależnione realizowały program terapeutyczny na etapie podstawowym i pogłębionym. Etap podstawowy realizowany był w Poradni (od 3 do 4 razy w tygodniu, w wymiarze 7 – 8 godzin
tygodniowo) oraz w Oddziale Dziennym (od poniedziałku do piątku, w wymiarze 7 godzin dziennie). Etap pogłębiony realizowany był w Poradni (2 razy w tygodniu, w wymiarze 6  godzin).

Programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych – zarejestrowano 139 osób współuzależnionych, które realizowały program psychoterapii indywidualnej i grupowej
(w wymiarze 2 – 3 godzin tygodniowo).

Pogram Psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików – w 2019 roku zarejestrowano 7 osób z syndromem  DDA, które korzystały z pomocy terapeutycznej (sesje psychoterapii indywidualnej odbywały się 1 raz w tygodniu, przez cały rok).

 Poradnictwo i psychoterapia dla ofiar przemocy w rodzinie – Punkt Pomocy Rodzinie – dyżury psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień
pełnione były w poniedziałki od 15.30 do 17.30, we wtorki od 9.00 do 11.00 oraz czwartki od 12.00 do 14.00  (przez cały rok). W Punkcie udzielane były porady i konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz doraźna pomoc terapeutyczna dla osób zgłaszających się z problemami przemocy w rodzinie – w 2019 roku zgłosiło się 13 osób doznających przemocy, którym udzielono 77 porad. Dla mieszkańców Miasta  Gorlice udzielono  38 porad .

W ramach Punktu Pomocy Rodzinie prowadzone były także dyżury prawnika 2 razy w miesiącu po 2 godziny – w 2019 r. udzielono łącznie 63 porady prawne w tym dla  mieszkańców Gorlic 32 porady.

 Telefoniczna informacja, poradnictwo i pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej – Telefon Zaufania – dyżury pełnione były przez pracowników Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, w godz. od 8.00 do 19.00, od poniedziałku do piątku (przez cały rok). Osoby, które korzystały z pomocy Telefonu Zaufania najczęściej poruszały kwestie dotyczące nadużywania alkoholu przez ich bliskich oraz  stosowania przemocy. Pytały o możliwości leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego, warunki przyjęcia, adresy placówek leczenia uzależnień w woj. małopolskim i podkarpackim. Były również zainteresowane uzyskaniem informacji na temat aspektów prawnych dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego. W stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba osób telefonujących w sprawie uzależnień behawioralnych (hazard, zakupy, zaburzenia odżywiania). Udzielano także porad dla rodziców w sprawach zagrożeń uzależnieniami ich nieletnich dzieci.  W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. udzielono łącznie 155 porad.

Od kilku lat przy Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach działa Poradnia dla Dzieci i Młodzieży która świadcz porady i konsultacje dla osób używających  narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz osób zagrożonych uzależnieniami behawioralnymi (komputer, Internet).  Porady udzielane są przez dwóch terapeutów, którzy pełnią dyżur 6 godzin w tygodniu, przez cały rok.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. do Poradni zgłosiło się 16 osób w wieku 15 – 19 lat oraz 18 rodziców z Gorlic i innych miejscowości powiatu gorlickiego, którym łącznie udzielono 219 porad. Dla mieszkańców Gorlic udzielono 89 porad .Były to sesje indywidualne i rodzinne oraz w miarę potrzeby konsultacje psychiatryczne.

Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 – 19.00

Adres: 38-300 Gorlice, ul. Szpitalna 10 A woj. małopolskie

Telefon zaufania: 18 352-77-45; 18 355-33-79

E-mail: ctu@ctu.gorlice.pl  

 Rejestracja:

 Do Centrum można zarejestrować się telefonicznie, osobiście lub przez osoby trzecie.

Dokumenty potrzebne do rejestracji: dowód osobisty (ewentualne karty informacyjne leczenia szpitalnego).

Pacjent umawiany jest na pierwszy wolny termin, przyjęcie do Poradni nie wymaga skierowania.

 Przyjęcie do terapii osób uzależnionych od hazardu, zakupów, seksu oraz

osób współuzależnionych i DDA nie wymaga skierowania od lekarza rodzinnego.

Poradnictwo i terapia są bezpłatne zarówno dla osób ubezpieczonych jak i nieubezpieczonych.